IMMORTAL DESTROYER: Upheaval [Volume 2]

All Rights Reserved ©

Summary

Sa edad na anim ay namulat ang musmos na batang si Li Xiaolong sa hirap ng kanilang buhay dulot ng masahol at malupit na pagtrato ng Sky Flame Kingdom na sakop ng kanilang angkan. Noon na masasabing nasa masagaanng pamumuhay ay ngayon na nasadlak sa kaharian. Makakaya kaya ng batang si Li Xiaolong ang hamon ng buhay maging ang sistema ng mundong kinabibilangan niya? Samahan ang ating bida sa paglalakbay sa mundo ng Cultivation. Makakaya niya kayang umakyat sa pinakatuktok o mananatili lamang siya nasa ibaba at sumuko sa kaniyang pangarap.

Genre:
Thriller / Fantasy
Author:
jilib480
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Chapter 1.1

"Paano mo naman nasabing matutulungan nila ako? Pag ako binibiro mo ng ganyan Binibini ay baka umasa lang ako sa wala. Maraming buhay ang mawawala kung sakaling mangyari ang hindi namin inaasahang pangyayaring kinatatakutan namin mangyari." Sambit ng batang lalaking si Li Xiaolong habang tila pinapaalalahanan ang magandang babaeng nasa harapan.

"O siya, oo na. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa dito. Gusto ko pa namang makipag-usap tayo ng matagal dito pero mukahng nagmamadali ka ata pero naiintindihan ko naman ang kasalukuyan mong sitwasyon na hindi kaaya-aya para dumaldal ako." Sambit ng magandang babaeng habang nakangiti pa ito

Tila napanguso naman ang batang lalaking si Li Xiaolong at muling nagwika.

"Hindi pa ba pagdadaldal yung ginawa mo kanina. Napansin ko ngang napakatagal nating mag-usap Binibini pero sabihin mo na yung naiisip mong solusyon at sa susunod na tayo magdaldal ng magdaldal. Pakiramdam ko kasi ay nauubusan na ako ng oras sa ngayon at anytime ay baka sumiglab ang gulong babagsak sa buong lugar ng Green Valley." Sambit ng batang lalaking si Li Xiaolong habang makikitang tila ba hindi magiging madali ang lahat para sa kaniya lalo na at hindi Basta-basta lamang na gulo ito. Mabuti sana kung sa ibang lugar sa Sky Flame Kingdom pero sila ang naunang pinupuntirya ng nasabinf kahariang kinabibilangan nila. Masakit man isipin at tila mukhang halatang desperado siyang makaligtas ang Green Valley ay masasabi niyang okay na rin ito.

"Okay, sinabi mo yan ah. Deal na natin iyan tsaka siguradong magugustuhan mo ang aking surpresa sa iyo." Sambit ng magandang babaeng nakangiting nakatingin sa direksyon ng batang lalaking si Li Xiaolong.

"Hmmm... Ano naman iyon?!" Sambit ng batnag lalaking si Li Xiaolong habang makikitang tila naningkit ang mata nito sa sinabing ito ng magandang babaeng nasa harapan niya. Masasabi niyang tila mayroon itong maitim na binabalak?!"

Tila napasimangot naman bigla ang magandang babaeng matamang nakatingin sa batang lalaking si Li Xiaolong.

"Wag mo nga akong tingnan ng ganyan batang Xiaolong as if naman na isa akong masamang tao este masamang nilalang na isang munting kaluluwang nakareside sa lugar na ito." Sambit ng magandang babaeng walang pangalan habang tila hindi pa rin matanggal ang pagkasimangot sa pagmumukha nito.

"Weh, sigurado ka ba sa sinasabi mo? So, ano nga ba ang sinasabi mong surpresa o kung anumang naisip mong solusyon sa problema kong ito?!" Sambit ng batang lalaking si Li Xiaolong habang makikitang tila hindi ito kumbinsido sa sinasabi ng magandang babaeng nasa hindi kalayuan mula sa kaniyang kinaroroonan. It's no doubt na mahirap ang gagawin niyang ito.

"Oo nga, ang kulit mong bubwit ka. Ang naisip kong surpesa o solusyon o kung ano pang katawagan ang maisip mo ay ang pag-absorb ng Soul Fragments ng Remnant Soul dito. It is wonderful idea right?!" Nakangiting asong sambit ng magandang babaeng nasa harapan ng batang lalaking si Li Xiaolong. Tila ba mayroon itong naiisip na kalokohan.

Mistulang napangiwi naman ang batang lalaking si Li Xiaolong. Hindi na siya magugulat sa sasabihing ito ng magandang babaeng nasa harapan niya. Yung tipong kung hindi lang bawal pumatay ng magandang babaeng nasa harapan niya na walang pangalan na ito ay matagal niya ng ginawa. Napakawalang hiya kasi nito at alam niyang mahilig magpahirap ang magandang babaeng ito. There's no way na maaawa ito sa kaniya at ibibigay na lamang ang gusto niya. Paano niya nasabi? Just rewinding their first conversation kani-kanina lamang ay halos mag-alburuto na sa inis ang babaeng ito sa kaniya.

Bored naman siyang tiningnan ng batang lalaking si Li Xiaolong habang mabilis din itong nagwika.

"Remnant Soul? Mukha bang makakaya kong gawin iyon?! Di ko nga alam kung paano ko makakamit ang Soul Fragments na naglalaman ng ilan sa mga alaala nito." Sambit ng batang lalaking si Li Xiaolong habang makikitang tila ba hindi siya makapaniwala sa sinasabing ito ng magandang babaeng nasa hindi kalayuan mula sa kaniyang kinaroroonan.

Imbes na malungkot ang ekspresyon ng dailagang nasa harapan ng batang lalaking si Li Xiaolong ay tila ba mas lumawak pa ang ngiting nakapaskil sa nagpupulahang mga labi nito.

"Mas maganda nga iyon eh. Matutunan mo lamang ang pag-absorb ng soul fragments kapag naranasan mo na talaga ito ng actual. Isa pa ay nakabase naman ang iyong paghigop sa enerhiya ng nasabing remnant soul na ito kung gaano kalakas ang will mo." Sambit ng magandang babae habang nakangiti pa ito. Tila ba nasisiyahan siya sa ekspresyong ipinapakita ng batang lalaking nagngangalang Li Xiaolong.

Tila hindi naman maipinta ang pagmumukha ng batang lalaking si Li Xiaolong nang marinig niya ang mga katagang binitawan sa kaniya ng magandang babaeng nasa harapan niya.

"Wala na bang ibang solusyon magandang Binibini? Yung mas safe naman at reliable? Pwede bang bigyan mo nalang ako ng alternative na solusyon?!" Sambit ng batang si Li Xiaolong na tila ba nag-aalangan ang tono ng boses nito. Masasabing tila hindi ito sang-ayon sa nasabing suhestiyon ng magandang babaeng nasa harapan niya.

Tila naningkit naman ang pares ng mga naggagandahang mata ng magandang babaeng walang pangalan habang matamang nakatingin ito sa direksyon ng batang lalaking si Li Xiaolong.

"Desperado ka dibang makahanap ng solusyon diba? Ito na yung tsansa mo pero ayaw mo pa? Sa ayaw at sa gusto mo batang Xiaolong ay wala ka ng pagpipilian dahil sa kasalukuyan mong kalagayan ay ako lamang ang makakatulong sa iyo este sarili mo lang pala. Gusto man kitang tulungan pero wala din akong maitutulong sa iyo dahil wala naman akong lakas o kapangyarihan na tulungan ka. Hello, isa lang akong nakakaawang Spirit Artifact dito." Malumanay na sambit ng magandang babaeng nasa hindi kalayuan mula sa kinaroroonan ng batang lalaking si Li Xiaolong. Ta ba sa sitwasyong ito ay hindi niya magawang magsinungaling. In the first place ay alam naman ng batang lalaking nagngangalang Li Xiaolong na hindi siya buhay na nilalang at isang Spirit Artifact, kung wala ang Artifact na ito ay malamang sa malamang ay wala rin siya.

Tila napatahimik naman sa kinaroroonan nito ang batang lalaking si Li Xiaolong habang makikitang tila nag-iisip ito ng malalim. Masasabing tama naman ang magandang babaeng nasa harapan niya. Sino ba kasing niloloko niya? Mas naiinis siya sa kaniyang sarili dahil napakahina niya pa ngang talaga.
Continue Reading
Further Recommendations

Ecb0789: Good concept. I liked the characters. Needs a proof read. Had to reread a few sentences to get it to sound right. 4.3/5

Jeanette Flynn: brilliant story and love meeting the different characters.

Karis: I love the book but I dislike the way they updated it,I would love to recommend it to my friends cause we're fans of werewolf stories.

Heather: I have been looking for a new author for awhile now...so glad I found this story!

carolina Gonzalez: What can I say I love this series and read it more that 10 times each just waiting updates of book 7 🤣

Arpita Khanda: Nice story. Really interesting. I am really enjoying it. Chole should tell her parents by now....... Why she is waiting???

Nancy Cain: Such an amazing story, carried on beautifully from the first book. I live in anticipation for the next story! Thank You!

darlenemuza: A very well written crime mystery novel.A plot well thought out plot with very interesting complex characters.

Casian A Beckford: Greeat book every story was unique and enjoyable. Words cant describe how great this series is. i love it

More Recommendations

Caitrina: All ways something happening, keeps you on your toes

Mattie Hoffman: like I wanna know if she had pups, their relationship grow stuff like that lmao I need more

D: I like how he had to work for it. The 10 year long crush 😻 and the moment she thought they weren’t mates lol

D: This was one of the more scary books because for a moment thought we lost a love character

SkyeJOelofse: I'm dying!!! This is epic! Best one I've ever read!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.