IMMORTAL DESTROYER: Dou City [Volume 3]

All Rights Reserved ©

Summary

Sa panibagong yugto ng buhay ng batang si Li Xiaolong, could he really do the things he wants to do? Paano na lamang kung sunod-sunod na kalbaryo ang kakaharapin niya? He is will to try again or he will step up against the odds.

Genre:
Thriller / Fantasy
Author:
jilib480
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Chapter 1.1


Nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang mga martial artists na naririto sa daan patungo sa Red Cloud Sea. Kapwa seryoso ang mga mukha ng mga ito na animo'y hindi sila makapaniwala sa kanilang mga natuklasang mga bagay. Pilit pa ring idina-digest sa utak ng bawat isa ang katotohanan patungkol sa nasabing impostor na lider ng mga nabigong grupo ng mga martial artists na sana ay nandoon na sana sa mismong Red Cloud Sea ngunit ngayon ay nasa daan pa rin.

Kapwa tahimik ang lahat ng naririto habang nag-uusap sa kasalukuyan ang mismong tunay na lider ng nabigong grupo ng martial artists.


"Ano ang gagawin namin Ginoong Rong ngayong nandirito na kayo? Gusto niyo po bang umalis na lamang sa lugar na ito o magpapatuloy po tayo sa paglalakbay patungo sa baybaying parte ng Red Cloud Sea?!" Sambit ng lalaking Late Xiantian Realm. Masasabing isa siya sa tagapagsalita ng grupong ito noong wala ang nasabing lider nila. Si Ginoong Rong ang lalaking nakamaskarang itim na siyang lider nila.

"Ano pa ba, edi magpatuloy sa paglalakbay. Wala naman sigurong aatras pa sa inyo hindi ba?! Balita ko nga ay maaaring kahut sino sa inyo ay susuwertehin ns makakakuha ng mga pambihirang kayamanan sa outer part ng forbidden zone kung saan naroroon ang mismong bangkay ng pinanghihinalaang katawan ng ksang imortal." Seryosong sambit ng nakaitim na maskara si Ginoong Rong habang makikitang tila masaya ito.

Tila napasinghap naman ang lahat lalo na ang mga nabigong grupo ng mga martial artists. Sigurado silang maaari silang makakuha ng pambihirang kayaamanan sa lugar na mismong pupuntahan nila. Sino ba naman kasi ang hindi gugustuhing makakuha nun eh alam naman nilang lahat sila ay inaasam din na may maiuwi sila para sa kanilang sarili at pamilyang naghihintay sa kanila.

Hindi na rin mapigilan ng ilang mga nabigong grupo ng mga martial artists ang magsalita.

"Talaga po ba lider? Kung gayon ay nakumpirma niyo na po ang balitang dumating!"

"Kung siniswerte ka nga naman oh, talagang hindi pa rin sinasarado ng kalangitan ang lahat ng labasan ng grasya!"

"Sa wakas ay makakakuha ako ng kayamanang para sa akin!"

Ilan lamang ito sa pahayag ng mga nabigong mga martial artists. Napatigil ang lahat ng magsalita ang dalawang Peak Purple Blood Realm Expert na tila nakalimutan nila lalo na at mukhang hindi sila umiimik kani-kanina pa.

"Mauuna muna kaming maglakbay Ginoo Rong, kailangan na naming mahuli ang demonic path cultivator na iyon lalo na at mukhang may binabalak pa itong masama para sa lahat. Hindi ligtas ang paglalakbay niyo kung mauuna kayo. Mas mabuting sama-sama na lamang kayong maglakbay mamaya." Sambit ng napakagandang babaeng Peak Purple Blood Realm Expert. Makikita ang kulay puting robang kasuotan nito na bumagay sa maputing kutis nito. Aakalain mong parang normal na babae lamang ito ngunit ang lakas nito at abilidad ay siguradong may ibubuga rin

"Tama siya Ginoo Rong. Kayong lahat ay sununod sa mga lider niyo. Dapat ay nasa maayos kayong kondisyon bago kayo maglakbay dahil maaaring makasagupa kayo ng hindi maganda sa daan. Delikado pa rin ang paglalakbay niyo pero sisiguraduhin naming mahuhuli namin ang preskng nakatakas na iyon." Sambit ng isa pang lalaking Peak Purple Blood Realm Expert. Agad na pinalabas nito ang usang mahabang espada nito tsaka ibinato sa ere. Mabilis na tumalon paitaas ang nasabing lalaking Peak Pulse Condensation Realm Expert tsaka tumuntong ito sa isang espada na siyang isang pambihirang kagamitan na minsan lamang makita sa pampublikong lugar.

Napatango naman ang dalawang lider ng dalawang grupo rito. Makikitang mayroong respeto ang dalawang lider ng dalawang grupo sa babae at lalaking Parehong Peak Purple Blood Realm Expert.

Lumutang na rin paitaas ang magandang babaeng Peak Purple Blood Realm Expert papunta sa tabi ng lokasyon ng lalaking Peak Purple Blood Realm na kasalukuyang nakasakay na sa Flying sword nito.

"Mag-iingat kayo Binibining Niu at Ginoong Ping sa paglalakbay niyo. Sana maging ligtas kayo!" Sambit ni Ginoong Rong habang nakatingin sa papaalis na nilalang na kapwa niya kalebel ng Cultivation ngunit sa lawak ng hawak ng mgs ito na responsibilidad at kakayahan ay siguradong matatalo lamang siya ng mga ito.

Napatango na lamang ang dalawang Peak Purple Blood Realm Expert na sina Binibining Niu at Ginoong Ping. Mabilis na din silang umalis patungo sa Red Cloud Sea.

Napagdesisyunan ng dalawang grupo na magsama na lamang sa dalawang grupo pero makikita pa rin na hindi pa rin komportable ang mga ito sa isa't-isa lalo na at talagang nagkaroon ng komprontasyon ang dalawang grupo. Tanging ang mga Xiantian Realm Expert lamang ang nag-uusap sa mga ito maging ang dalawang Peak Purple Blood Realm Expert na siyang tumatayong lider nila.

Ginamot na rin ang ibang mga napinsala at nagcultivate na rin ang mga iba pang martial artists dito upang maging maayos ang lagay nila. Nakakapagod din kasi ang paglalakbay dito at hindi sila maaaring manghina mamaya lalo na at pagdating nila roon ay siguradong paunahan na lamang at paswertehan na lamang kung makakatagpo sila ng mga pambihirang mga bagay at kayamanan doon which is ang mga cultivation herbs na minsan lamang makita ng iilan. Kung susuwertehin sila ay baka makatagpo sila ng mga rare at premium herbs. Naiisip pa lamang ito ng lahat ay parang Nabubuhayan na ang dugo nila para makamit ng mga pambihirang bagay at kayamanang ito.


...


BANG! BANG! BANG!

Sunod-sunod na iniwasan ng huwad na nakaitim na maskara ang mga tila nakatanim na mga trap sa daang tinatahak niya.

Hindi maipagkakailang natamaan at napinsala ang kaliwang balikat nito nang matamaan ito kani-kanina ng tila pambihirang bagay sa loob ng puno.

"Hmmp! Sinong mag-aakalang may magtatanim ng pambihirang talisman dito sa lugar na ito, bwiset!" Sambit ng impostor na si Ginoong Rong. Makikitang hawak-hawak pa nito ang kaliwang balikad nito na napinsala. Magkahalong kulay itim at kulay pula likido ang lumalabas sa balikat nito. Kahit na magkagayon man ay makikita na napangisi pa ito ng malademonyo.

Iniisip nito na hindi siya nagkakamali at isang pamilyar na ideya ang pumasok sa utak nito. Masasabing hindi din pwedeng balewalain ang mga palantandaan na kaniyang naiisip.

Continue Reading
Further Recommendations

Ecb0789: Good concept. I liked the characters. Needs a proof read. Had to reread a few sentences to get it to sound right. 4.3/5

Jeanette Flynn: brilliant story and love meeting the different characters.

Karis: I love the book but I dislike the way they updated it,I would love to recommend it to my friends cause we're fans of werewolf stories.

Heather: I have been looking for a new author for awhile now...so glad I found this story!

carolina Gonzalez: What can I say I love this series and read it more that 10 times each just waiting updates of book 7 🤣

Arpita Khanda: Nice story. Really interesting. I am really enjoying it. Chole should tell her parents by now....... Why she is waiting???

Nancy Cain: Such an amazing story, carried on beautifully from the first book. I live in anticipation for the next story! Thank You!

darlenemuza: A very well written crime mystery novel.A plot well thought out plot with very interesting complex characters.

Casian A Beckford: Greeat book every story was unique and enjoyable. Words cant describe how great this series is. i love it

More Recommendations

Caitrina: All ways something happening, keeps you on your toes

Mattie Hoffman: like I wanna know if she had pups, their relationship grow stuff like that lmao I need more

D: I like how he had to work for it. The 10 year long crush 😻 and the moment she thought they weren’t mates lol

D: This was one of the more scary books because for a moment thought we lost a love character

SkyeJOelofse: I'm dying!!! This is epic! Best one I've ever read!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.