IMMORTAL DESTROYER: Trial [Volume 4]

All Rights Reserved ©

Summary

Nakapagdesisyon na ang batang si Li Xiaolong na gusto nitong pumasok sa loob ng isang prestirhiyosong paaralan sa Dou City, ang Cosmic Dragon Institute. Makakaya niya kayang harapin ang mga pagsubok na inihanda ng nasabing paaralan para makapasa o susuko na lamang siya sa pag-abot ng kaniyang mga pangarap, ang maging malakas na eksperto sa hinaharap.

Genre:
Thriller / Romance
Author:
jilib480
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Chapter 1.1

Isang linggo na ang nakakalipas nang matapos ang nangyari sa loob ng Red Cloud Sea. Masasabing naging mahirap ang paglalakbay ng batang si Li Xiaolong ngunit masasabi pa ring maswerte pa rin siya kahit papaano kumpara sa iba dahil marami pa rin siyang nakuhang mga mahahalagang mga bagay na maituturing na kayamanan niya lalo na ang mga cultivation herbs niya. Sa loob ng isang linggo ay patuloy sa pagcucultivate ang batang si Li Xiaolong hindi alintana ang mahabang oras na ginugugol niya rito. Talagang gusto niyang i-solidify ang mga enerhiyang nasa loob ng kaniyang sariling katawan upang mapatibay pa lalo ang kaniyang sariling cultivation foundation. This is really important to ensure that his body could withstand and undergo some drastic changes and transformation while breaking through to a higher boundaries of cultivation.

Hindi naman kasi sa isang araw lang kailangan niyang magcultivate dahil he needs to keep a steady phase while cultivating. Hindi naman kasi maaaring baliwalain ang mga ardous exercises na gagawin niya para ang pag-unlad ng kaniyang sarili lalo na ng kaniyang sariling cultivation ay siguradong maayos, hindi yung gagawin niya lamang na paiba-iba ng araw o ipagpapabukas niya lamang.

Ito rin ang kadalasang kamalian ng mga katulad niyang martial artists na kinatatamaran ang pagcucultivate dapat at ginagawang leisure time lamang. It is really not a good thing for any of them dahil kung gagawin niya lamang ito ay baka magmumukha lamang siyang kawawa sa huli. Those who have a least talent or lowest tier of martial talents must double or triple their cultivation time at pag-iigihan nila ang pagcucultivate hindi yung magconclude na lamang sila na mabagal ang pag-usad ng cultivation nila dahil sa mababa ang martial talent na meron sila. Hindi iyon ang batayan kung iyon ang inaakala nila.

Even him having a Asura Grade Martial Talent has even some seatbacks at alam niya kung ano iyon. Asura Grade Martial Talent is really an amazing feat and considered to be a primary achievement to martial artists who have it but it is really not a food thing kung wala ka namang marangyang pamumuhay o walang susuporta sa iyo. Sabi nga nila, background is considered everything here. Aanhin niya ang ganito kataas na talento kung wala man lnag siyang cultivation resources na tutulong sa kaniyang uunlad. Aanhin niya ang napakataas na talentong ito if he doesn't find a wau to aid his cultivation. That is really a total waste at kung hindi siya makakapasok sa Cosmic Dragon Institute, he has to find some big organization that will help him grow and nurture to be a powerful martial arts cultivator someday. If not, he will just be an ordinary martial artist. Dull of talent but useless. Ano pa ba ang ini-expect niya kung walang kukupkop at tutulong sa kaniya upang maging malakas na nilalang sa hinaharap? Edi wala. Alam mo yun, iniisip niyang magiging napakalakas niyang indibidwal sa hinaharap but the actual crisis is really inevitable. Who knows, his future dreams will wrecked someday if he continues to be a wanderer or a traveler without any directions to go.

So inorder for him to grow and progress along the way, he should find a way to secure his future. If he cannot help himself to these days, can he help her own family? Can he help his clan's greatest problems? Can he destroy some places he knows that could harm him in the future? Can he really stand by himself from a time being or how many years would pass by? He must be selfosh for now. How could he really do great things if he could not help even himself. This past week help him realized that he needs to care for himself for now lalo na sa darating na mga trials na kakaharapin niya. There's no way na easy peasy (napakadali) lamang nito at siguradong napakaraming dadalong mga batang martial artists katulad niya na siguradong magiging kakompetenaya niya ang mga ito sa pagkuha ng ranggo. Isang libong batang martial artists lamang ang makakapasok at magiging opisyal na estudyante ng Cosmic Dragon Institute. Even he, himself is not that confident enough na malalagpasan niya ang ilang daang mga martial artists. Isa pa sa pinoproblema niya ay ang pagkuha ng isang slot para makasali. Nasa Dou City siya at marami mang mga slots dito ay pahirapan pa ring makakuha nito. Not anyone who is willing to participate in the trial for the Recruitment Day ng Cosmic Dragon Institute ay makakakuha nito.

Madami siyang natutunan patungkol dito. This city is like a money and status city. This city operate and can accommodate lots of martial artists or even ordinary people and siyempre they do some business things here. Ito ang sentro ng kalakalan kaya hindi nakapagtataka na maraming pondo ang Dou City at maraming nakokolektang buwis sa mga negosyante dito.

Naisip ng batang si Li Xiaolong na maghanap ng pagkakakitaan muna at mag-ipon ng napakalaking halaga ng pera. He is also experience culture shock here at napakahal ng mga cultivation resources dito lalo na ang mga cultivation herbs. He don't want to go to auction house anymore. He must do some real business matters sa pamamagitan ng pagbebenta ngga cultivation herbs sa mga kilala at mapagkakatiwalaang mga Shops rito. Isa siyang alchemist at nag-eensayo pa lamang siya. Ang mga nakolekta niyang mga cultivation resources liban sa Violet Gensing Fruit ay ibebenta niya itong lahat. Yung mga nakuha niyang mga cultivation fruits sa kakaibang lugar na iyon ay siguradong mapagkakakitaan niya rin iyon. May kaukulan kasing contribution points iyon na maaaring gamitin upang magpurchase ng mga bagay-bagay sa Dou City. Ito ang isa sa pinaka-goal niya muna while earning some money but having such a real business transactions sa mga shops rito. Siyempre, not all shops here gives a contribution points. This is only given by some large business shops here in Dou City that gain trust and support by the said city. Not all are qualified for the standard of Dou City lalo na ang mga maliliit na negosyo o di kaya ay may mga bad records sa loob ng Dou City na lumalabag sa protocols nito. Ito ang tatandaan niya.

Talagang gusto niyang makaipon ng malaking halaga kung gusto niyang hindi magipit sa oras na kailangan niyang magbayad ng malaking halaga ng salaping ibabayad niya sa partikular na bagay na ito.

Alam kasi niyang money is a vital parts here. Siyempre nangunguna ang mataas na uri ng family or clan's background dito ngunit alam niyang wala siyang ganon. Alangan namang ipagpipilitan niyang mayaman ang Li Clan o afford nitong lumipat sa siyudad na ito eh alam naman niyang walang ganong klaseng bagay ang Li Clan. Alam niyang matunog ang Li Clan sa apat na kaharian at kahit dito ay napag-uusapan at nakararating ang balita dito. Sino pa ba ang may kagagawan nito edi ang mga manlalakbay na mga martial artists o mga negosyante na nagpupunta rito. Hindi nga niya sukat akalaing ginagawang katatawanan lang ng iba ang sinasapit nitong pang-aapi at pang-aabuso ng Sky Flame Kingdom sa angkan niya. Masakit mang isipin at kahit komprontahin niya pa ang mga ito ay wala siyang magagawa pa dahil unang-una, marami ng nakakaalam.
Continue Reading
Further Recommendations

Gelly: I like overall story it is good and interesting ❤

Rachelle Thorburne: Really enjoying this book

Lissy: I absolutely love this book.

rosexxx540: This book was so good i was apprehensive about reading it at first but was soaked into it by the second chapter.I hope the author makes more books like this

Aggressiica: So excited for more!!! I love it so far!

Caitrina: All ways something happening, keeps you on your toes

Catherine: I liked the story line very interesting and the way Victoria fought for her right to live happily with her son

KHUSHI: It's really beautiful story to read.P. S. I kinda missed listening to the Moon Goddess 😂I love the characters and the plot was very naturally flowing with great twists and turns to make it seem more real than anything fiction!Keep writing!❤️

Connie Jenny: Love it can’t wait for more updates to I can see what happens

More Recommendations

D: So so so cute. Love Tate and his little foxy mate. Probably my favorite couple.

D: I like how he had to work for it. The 10 year long crush 😻 and the moment she thought they weren’t mates lol

Samantha: Love how she keeps going strong with her son. And can't wait to see how he reacts when he sees them. And I hope she makes him work hard for her forgiveness

Wanda Colson Center: A sweet story. Wish it was longer, but still enjoyable read

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.