πš“πš˜πš˜πš—πš’πšŽ

✨ Π½Ρ”β„“β„“Οƒ, ΠΌΡƒ Ξ·Ξ±ΠΌΡ” ΞΉΡ• Β’Π½Ρ”β„“Ρ•Ρ”Ξ±. β„“Ρ”Ρ‚ ΠΌΡ” ΞΉΞ·Ρ‚ΡΟƒβˆ‚Ο…Β’Ρ” ΠΌΡƒΡ•Ρ”β„“Ζ’ ✨ |Ζ’Ρ”ΠΌΞ±β„“Ρ” (Ρ•Π½Ρ”/нєя)| |мιησя (βˆ‚Ρ”Β’Ρ”ΠΌΠ²Ρ”Ρ 23Ρβˆ‚ 2005)| |вιѕєχυαℓ πŸŒΈπŸ’œπŸ’™| |Ρ‚Ξ±ΠΊΡ”Ξ·| |αяму ƒσя 2 уєαяѕ| |ηαмנσση Π²ΞΉΞ±Ρ•Ρ”βˆ‚|

No reviews written yet

No reading lists yet

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.