Teresia Black

Czech author

~nevýznamná pisatelka pocházející z Wattpadu ~cestovatel, kráčící po cestě zvané život, spíše pozorovatel a posluchač, než bavič, nehorázný introvert a melancholik

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.