Teresia Black

Czech author

Pisatelka pocházející z Wattpadu. Spíše pozorovatel a posluchač, než bavič, introvert a melancholik se zájmem v psychologii a oblasti soc. sítí, oblibou v nočních procházkách v Praze a čokoládě.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.