π™²πšŽπšπš›πš’πšŒ πš‰πšŽπš—

π™·πš’πš’πšŠ, π™²πšŽπšπš›πš’πšŒ πš‘πšŽπš›πšŽ. 𝙸'πš– 𝚊 πšπšŽπšŽπš— πš‹πš˜πš’ πš πš‘πš˜ πš πš›πš’πšπšŽπšœ πšœπšπš˜πš›πš’πšŽπšœ. 𝙸 πš‘πšŠπšŸπšŽ πššπšžπš’πšπšŽ 𝚊 𝚏𝚎𝚠 πš™πš•πšŠπš—πšœ πšπš˜πš› πšœπšπš˜πš›πš’πšŽπšœ 𝚜𝚘 πšœπšπš’πšŒπš” πšŠπš›πš˜πšžπš—πš!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.