Kateřina ichi Hanžlíková

Prague, Czech Republic

Amatérská spisovatelka, která miluje psaní, worldbuilding, textovky a kočky.

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Myšlenky plné reality v župánku jemnosti

Nejsem úplně ten člověk, co by mohl hodnotit technické provedení poezie, a tak mi dovol popsat čtenářský zážitek.
Tamaryšky se pro prostě líbí jedna báseň za druhou. Jsou plné emocí vpitých do zvukomalebných slov, které člověka nutí číst dál jak pro ty skryté významy, tak prostě jen pro hru s jazykem. I když jsou některá témata vážnější, stále je to podané nadějným tónem, který hladí po srdci.
Je to prostě krásná sbírka a jestli ji někdy vydáš, budu stát mezi prvními v řadě!

Read the story now

Public Reading Lists

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.