Kristie Mayer

CZ

Knihomol, pisálek, filmový a seriálový maniak a spoustu dalších věcí, které možná poznáte, když se ozvete. Najdete mě na Wattpadu, Instagramu či v aplikaci Storki pod jménem @kristiemayerbooks

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Rozumbrada v akci

Tenhle krátký příběh mám moc ráda. Četla jsem ho původně již na Wattu, kde mi přirostl k srdci. :) Chlapeček je malý rozumbrada, jehož myšlenky jsou někdy až tragikomické. Jeho osobitý dětský pohled na věc byl osvěžující, někdy mi ale přišel na svůj věk až moc vyspělý. Každopádně jak jsem již napsala v úvodu, příběh mám moc ráda a hrozně ráda se k němu vracím. :))

Read the story now

Public Reading Lists

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.