OneLittleCookie

Neverland

- Amatérská spisovatelka. - Milovnice fantasy a poezie. - Upřímná a svérázná bytost.

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar & Punctuation

Jedna z nejlepších

Tuto sbírku mám velmi ráda, autor a jeho hra se slovy je jednoduše skvělá. Ze všech básní jsou cítit emoce a myšlenka.
Má nejoblíbenější je 'chytil jsem mor'.
Rozhodně stojí za přečtení!

Read the story now

No reading lists yet

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.