𝕸𝖆𝖒𝖆 π•³π–Žπ–’π–’π–ž

οΌ¨οΌ©οΌ­οΌ₯οΌ²οΌ―οΌ³ α΄›Κœα΄‡ ɒᴏᴅ ᴏꜰ κœ±α΄‡xα΄œα΄€ΚŸ α΄…α΄‡κœ±Ιͺʀᴇ α΄€Ι΄α΄… ᴏɴᴇ ᴏꜰ α΄›Κœα΄‡ α΄‡Κ€α΄α΄›α΄‡κœ±, α΄›Κœα΄‡ α΄‘Ιͺɴɒᴇᴅ Ι’α΄α΄…κœ± ᴏꜰ ΚŸα΄α΄ α΄‡. ᴍᴏʀᴇ α΄›Κœα΄€Ι΄ 50,000 κœ°α΄ΚŸΚŸα΄α΄‘α΄‡Κ€κœ± ᴏɴ α΄‘α΄€α΄›α΄›α΄˜α΄€α΄… α΄€Ι΄α΄… ᴍΙͺʟʟΙͺᴏɴꜱ ᴏꜰ α΄ Ιͺα΄‡α΄‘κœ± ᴏɴ ᴍʏ Κ™α΄α΄α΄‹κœ±!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.