Poulinda

Jmenuji se Linda a ráda věci dělám po svém. Řada píšu fantasy, ale nerada čtu originální díla. Jsem spíše člověk fanfikcí a věcí co už znám.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.