terry_marz

Pražačka s hlavou na Tolaře

Mimo psaní se také věnuji cosplayi a hraní počítačových her. Jsem tak ujetá na barevné vlasy a kafe. Je toho spousta, co bych ještě o sobě mohla vyprávět, ale bude lepší, když se mě zeptáte osobně.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.