ArishaBlissa_

Pray, before you write -Weird Writer -A depressive soul -A wide reader -A believer

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Lilieth's Garden

You made this bettee if i-edit ito. This story had a potential kaso mas okay kung ni Third person POV mo nalang siya. Wala akong naging problema sa plot. Maaayos pa natin ito.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Tuyong Bulaklak

Next time po ay make sure kung ano pong genre ang kanila pong ipapasa. Mas okay po na mag read po kayo ng Horror para po malaman nila kung ano ang nilalaman ng genre na yon. Salamat.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

She's the Unhappy Euphoria

You're doing great keep it up.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Ang mga Caballero sa burol

Sa wakas at nakabasa rin ako nang may direksyon. Kahit hindi ako gaano nakaramdam ng takot pero dama ko ang kilabot sa mga nangyayari sa story. Hindi ako binigo ng suspense nito. Maganda ang pagkakalahad ng story. Keep it up.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

ULAN- This is not your love story

Gusto ko lang pong itanong kung alam niyo po ang meaning ng genre?
HORROR story po ang hanap namin. Hindi po LOVE STORY

Kasi sa title palang po hindi na po pang horror. I suggest na magbasa pa po ng mga libro o manuod ng movie patungkol sa genre na HORROR.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Walang Init, Walang ulan

First and foremost, pinagpatuloy ko siyang basahin kasi naging inteeresado ako sa kung ano ang magiging flow ng story. But, una dapat natin pong isinaalang-alang na tayo'y nasa isang patimpalak at ang gusto ko ay matakot pero imbes na matakot ako ay kinikilig po ako.

Wala naman akong naging problema sa way of writing mo dahil malinis naman at may mga minor technicalities lang. Pero kasi, dapat na develop mo kung ano ang emosyon na kwento.

Keep it up. I suggested na mas magbasa ka pa ng mga horror o manood. Thank you!

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Secreto del Alcalde

I love this kind of historical stories.
I love the way she wrote it and narrate it.

Read the story now

Public Reading Lists

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.